Algemene voorwaarden

Gonesh Mediation en Advies

 ALGEMENE VOORWAARDEN GONESH MEDIATION EN ADVIES

Artikel 1 - Definities

1. Gonesh Mediation en Advies, gevestigd te Rotterdam en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. drs. S.A Gonesh, KvK-nummer 75198002, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij van de opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever c.q cliënt.

3. Opdrachtgevers c.q. cliënten verstrekken Gonesh Mediation en Advies de opdracht om volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en het ADR een Mediation, Arbitration, Coachopdracht of een Onderhandeling c.g. bemiddeling uit te voeren. Partijen c.q. cliënten kunnen Gonesh Mediation en Advies ook een opdracht tot bedrijfs- en juridische advisering verstrekken

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden van Gonesh Mediation en Advies zijn van toepassing op alle door Gonesh Mediation en Advies gesloten overeenkomsten met een opdrachtgever c.q. cliënt en  alle voor de uitvoering van de overeenkomst nog te sluiten overeenkomsten.

2. Mr. drs. S. A. Gonesh is geregistreerd en gecertificeerd door het ADR Register binnen de hoofdscope(s) arbitrator, mediator, conflict coach en negotiator en binnen de subscope(s) mentor, trainer, conflictnavigator-lawyer. Op alle dienstverlening van Gonesh Mediation en Advies binnen de hiervoor genoemde hoofdscope(s) en subscope(s) zijn de volgende ADR Register reglementen van toepassing:

1. ADR PD 002 Gedragsregels

2. ADR PD 003 Proces en procedure vereisten

3. GNG PD 007 Reglement klachten tegen of tussen certificaathouders.

Deze documenten zijn van toepassing op alle door Gonesh Mediation en Advies          uitgevoerde Mediations, Arbitrations, Coach opdrachten, Onderhandelingen c.q. bemiddelingen en trainingen. Deze documenten worden op verzoek meteen toegezonden per e-mail en staan gepubliceerd op de openbare website https://adr-register.com/nl/.  Het reglement klachten tussen en tegen certificaathouders kan geraadpleegd worden via https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/GNG.PD.007.NL-Reglement-klachten-tegen-of-tussen-certificaathouders

Mr.drs. S.A. Gonesh is verder geregistreerd en gecertificeerd bij het ICR International Coach Register met als hoofdscope(s) coach, business coach en conflict coach. en als subsope(s) mentor en trainer. Op alle dienstverlening van Gonesh Mediation en Advies binnen de hiervoor genoemde hoofdscope(s) en subscope(s) zijn de gedragsregels, procedurevereisten  en reglement klachten tussen en tegen certificaathouders van de Global Network Group van toepassing. Deze documenten worden op verzoek meteen toegezonden per e-mail en staan gepubliceerd op de openbare website https://icr-coachregister.com.

Artikel 3 - Betaling

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Gonesh Mediation en Advies hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt met de opdrachtgever c.q. cliënt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening nummer NL80 ABNA 0848 8299 21 ten name van Gonesh Mediation en Advies.

3. Betaalt opdrachtgever c.q. cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Gonesh Mediation en Advies gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Gonesh Mediation en Advies tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt. Wanneer opdrachtgever c.q. cliënt in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Gonesh Mediation en Advies. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever c.q. cliënt zijn de vorderingen van Gonesh Mediation en Advies op de opdrachtgever c.q. cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert opdrachtgever c.q. cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Gonesh Mediation en Advies, dan is hij nog steeds verplicht het afgesproken honorarium evenals de andere gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst aan Gonesh Mediation en Advies te betalen.

7. Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij niet tijdige annulering worden de voor de cliënt gereserveerde uren alsnog in rekening gebracht.

Artikel 4 - Honorarium

1. De op offertes en facturen van Gonesh Mediation en Advies genoemde bedragen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Gonesh Mediation en Advies hanteert een vast uurtarief. Het honorarium wordt berekend op basis van het daadwerkelijk aantal bestede uren. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht zoals reiskosten, telefoonkosten, porto kosten, kosten voor eventuele werkruimtes en verblijfskosten en kosten voor externe deskundigen, indien van toepassing.

Artikel 5 - Aanpassing uurloon

1. Gonesh Mediation en Advies heeft het recht het aan opdrachtgever c.q. cliënt te berekenen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2. Aangepaste uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever c.q. cliënt.

Artikel 6 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Gonesh Mediation en Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit ten gevolge van het verstrekken van verkeerde en/of misleidende informatie door de opdrachtgever c.q. cliënt.

2. Indien hiervan sprake is behoudt Gonesh Mediation en Advies zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de opdracht terug te geven.

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Gonesh Mediation en Advies zal bij de uitvoering van alle overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. cliënt de nodige zorgvuldigheid betrachten.

2. Bij het op aanvraag van en in overleg met de opdrachtgever c.q. cliënt inschakelen van      externe deskundigen, zal door Gonesh Mediation en Advies de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen.

3. Bij de uitvoering van overeenkomsten van Mediation, Arbitration, Coaching en Onderhandelingen c.q. bemiddelingen zal Gonesh Mediation en Advies ook de gedragsregels en de procedurevereisten van het ADR/ICR toepassen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid schade

1. Gonesh Mediation en Advies beperkt zich bij het ontstaan van schade voor de opdrachtgever c.q. cliënt in de beroeps - en bedrijfsuitoefening tot het uitkeren van het maximaal uit te keren schadebedrag uit hoofde van de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering per incident.

2. Gonesh Mediation en Advies is niet aansprakelijk voor fouten die gemaakt worden door op aanvraag en in overleg met de opdrachtgever c.q. cliënt ingeschakelde deskundigen.

3. Het verhalen van schade ontstaan tijdens de beroeps- en bedrijfsuitoefening van Gonesh Mediation en Advies door opdrachtgevers c.q. cliënten bij externe door Gonesh Mediation en Advies op aanvraag van en in overleg met de opdrachtgevers c.q. cliënten ingeschakelde externe deskundigen, is uitgesloten. Dit door Gonesh Mediation en Advies ten behoeve van derden opgesteld derdenbeding kan ten alle tijde door Gonesh Mediation en Advies op aanvraag van en in overleg met de opdrachtgever c.q. cliënt ingeschakelde derden, worden ingeroepen. Indien de opdrachtgever c.q. cliënt zelfstandig een contractuele verbintenis is aangegaan met de externe deskundige en deze op basis daarvan raadpleegt, is het derdenbeding niet van toepassing.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Mediation Clausule: In geval van een geschil onder of in verband met deze overeenkomst komen partijen overeen om zich te onderwerpen aan Mediation ingevolge de meest recente regels van het ADR International Register en uitgevoerd door een door het ADR International Register gecertificeerde Mediator voordat het geschil aanhangig kan worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank of bevoegde Arbiters.

2. Indien het geschil niet kan worden beslecht met behulp van Mediation is de Nederlandse rechter bevoegd.

Rotterdam, 19 juli 2019.