De praktijk

Maatwerk

Bij Gonesh Mediation en Advies staat maatwerk centraal. Samen kiezen wij voor de beste aanpak voor uw situatie. Afhankelijk van uw situatie en uw probleem kan gekozen worden uit de volgende diensten: Arbitration, Mediation, Onderhandeling, Bemiddeling, Coaching of Bedrijfs- en/of juridisch advies. Hierna volgt een korte omschrijving van de verschillende diensten die aangeboden worden door Gonesh Mediation en Advies. 

Mediation is een vorm van conflictbehandeling waarbij partijen zelf met behulp van een mediator oplossingen creëren voor de tussen hun gerezen problemen, Vandaar dat bij mediation de partijautonomie centraal staat. Partijen kiezen zelf waar zij het over willen hebben en uiteindelijk kiezen zij voor een oplossing die het beste bij hun situatie past. Dit is het verschil met de rechtspraak. Hier neemt uiteindelijk de rechter die de (persoonlijke) omstandigheden niet kent een beslissing. Vaak zijn partijen met deze beslissing niet tevreden. Als partijen met elkaar in conflict zijn verharden zij ten opzichte van elkaar. Partijen nemen dan standpunten in en men kan elkaar niet meer vinden. Als mediator breng ik de onderlinge interactie- en communicatie weer op gang waardoor partijen weer in gesprek met elkaar komen. Hierdoor kan men komen tot oplossingen waar alle partijen achter staan. De kans dat afspraken nageleefd worden is dan groter. Mediation is vrijwillig. Partijen hebben wel een inspanningsverplichting. Verder staat bij mediation de vertrouwelijkheid centraal. Mijn rol als mediator zal verder onafhankelijk, onpartijdig en neutraal zijn. 

Arbeidsmediations zijn geschikt voor de volgende scenario's:

- Preventief

- Bij een arbeidsconflict, 

- Exit 

- Re-Integratie

Vaak wacht men te lang als er problemen spelen op de werkvloer of in de arbeidsrelatie. Hierbij kan gedacht worden aan onzekerheid, pestgedrag, ongewenste intimiteiten, intimidatie en dreigend ontslag zonder duidelijke reden. Het is belangrijk om tijdig in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Door preventief in te grijpen kunnen alle betrokkenen nog op een constructieve manier met elkaar in gesprek gaan en kan er meteen gezocht worden naar een passende oplossing voor alle betrokkenen. Naarmate men langer wacht nemen de emoties toe en ontstaat een steeds grotere afstand tot de ander. De bereidheid tot gezamenlijk overleg neemt af. Klachten als stress, burn-out en prikkelbaarheid nemen toe. In het ergste geval kan de werknemer  niet meer werken. Vaak is de werkgever zich van niets bewust. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. In het uiterste geval moet er onderhandeld worden over het vertrek van de werknemer. Om dit te voorkomen kan zowel de werkgever als de werknemer een voorstel doen om in mediation te gaan. 

Bij onderhandelingen zijn de partijen zelf met elkaar in onderhandeling en proberen zij elkaar te bewegen in de gewenste richting. Vaak probeert men voor zichzelf zoveel mogelijk te bereiken. Vaak gaat dit ten koste van de andere partij. Belangrijk hierbij is vooral te zoeken naar opties die de belangen van alle partijen dienen. Want alleen zo kunnen oplossingen ontstaan waar alle partijen achter staan.  Mijn rol hierbij zal zijn partijen te bewegen in de richting van een oplossing waar alle partijen beter van worden.

Bij bemiddeling zal ik als onafhankelijke derde, partijen die een  zakelijk of ander conflict hebben nader tot elkaar brengen zodat er alsnog een oplossing gevonden kan worden voor hun conflict.

Ook voor coaching kunt u bij Gonesh Mediation en Advies terecht. Gedacht kan worden aan problemen in de onderlinge interactie en communicatie tussen individuele teamleden waardoor bijvoorbeeld een heel team niet goed functioneert. Dit heeft vaak ook zijn weerslag op andere delen van de organisatie of de organisatie als geheel. Als coach help ik partijen om inzicht te krijgen in de oorzaken en hoe ieders rol in het geheel kan leiden tot het in stand houden van de situatie. Als conflict coach begeleidt ik partijen om de ontstane patronen die disfunctioneel zijn te doorbreken. Ook privé kunnen cliënten problemen ervaren in de communicatie en relatie tot anderen. Indien u problemen ervaart met betrekking tot het optimaliseren van uw business help ik u graag verder. 

Bij Gonesh Mediation en Advies kan men ook terecht voor bedrijfs- juridisch advies. Heeft u vragen over hoe u uw bedrijf het beste kunt inrichten of veranderen of heeft u andere juridische vragen daaromtrent, bij Gonesh Mediation en Advies krijgt u hulp op maat.

Verder bieden wij trainingen gericht op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling. Maatwerk staat hierbij centraal.