Privacy Statement

Gonesh Mediation en Advies

Privacy Verklaring Gonesh Mediation en Advies

Rotterdam, 19 juli 2019

Algemeen

We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van Gonesh Mediation en Advies. Wij wijzen u erop dat Gonesh Mediation en Advies niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert Gonesh Mediation en Advies de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Toestemming

Iedere cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Gonesh Mediation en Advies of van één van onze contractpartners. Gonesh Mediation en Advies zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers

Gonesh Mediation en Advies verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een ADR/ICR opdracht, waaronder begrepen arbitrage, bemiddeling, mediation, coaching en onderhandeling.

Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

  • (1) cliënt informatie bedoeld voor het ADR/ICR cliënt dossier en
  • (2) proces/procedure informatie bedoeld voor het ADR/ICR proces/procedure dossier.

Gonesh Mediation en Advies beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde servers.

ADR/ICR cliënt dossier

Gonesh Mediation en Advies houdt van iedere cliënt een cliënt dossier.

Dit dossier bevat:

  • Gegevens van het bedrijf of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd, waaronder: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;
  • Gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie;

Cliënten kunnen gegevens in het cliënt dossier niet zelf beheren.

Het cliënt dossier is niet openbaar.

Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt of Gonesh Mediation en Advies of beiden, wordt het cliëntdossier voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de cliënt om verwijdering verzoekt.

ADR/ICR proces/procedure dossier

Gonesh Mediation en Advies houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) ADR/ICR proces/procedure een ADR/ICR proces/procedure dossier.

Dit dossier bevat:

  • Alle online/offline documenten,

zoals:

start- en slotdocument, overeenkomsten, verslagen, notulen, aantekeningen, notities, brieven, faxberichten, emailberichten, correspondentie, facturen, alle andere/overige documenten m.b.t. dit proces/deze procedure;

  • Gegevens m.b.t. de opdrachtgever(s), deelnemende partijen, ingeschakelde derden, zoals adviseurs, consultants, juristen, advocaten, notarissen, accountants, overige personen, bedrijven of organisaties voor zover betrokken bij dit proces / deze procedure,

waaronder:

  • Indien zakelijk: gegevens van het bedrijf, inbegrepen: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;
  • Indien natuurlijk persoon: gegevens van de natuurlijke persoon, inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

Een proces/procedure dossier is niet openbaar.

Een proces/procedure dossier is vertrouwelijk. Het uitvoeren van audits door bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan.

Een proces/procedure dossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kunnen de deelnemende opdrachtgevers/cliënten gezamenlijk verzoeken om het verwijderen van het proces/procedure dossier. Gonesh Mediation en Advies kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is Gonesh Mediation en Advies gehouden verzoekers dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dienen de verzoekers Gonesh Mediation en Advies te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie

Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is het mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van Gonesh Mediation en Advies of van één van onze contractpartners. Gonesh Mediation en Advies zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Cookies

Gonesh Mediation en Advies verzamelt informatie met als doel de bezoekers en gebruikers van de website beter te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. Deze website maakt gebruik van "cookies" zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de website gebruiken. De via "cookies" verkregen informatie kan worden doorgeleid of opgeslagen op beveiligde servers van Gonesh Mediation en Advies of één van onze contractpartners. We gebruiken de verkregen informatie om uw website bezoek te evalueren, om management rapportages te maken en u gerelateerde diensten en producten aan te bieden.

Gebruik

Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik

De informatie wordt intern binnen Gonesh Mediation en Advies gebruikt.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, Gonesh Mediation en Advies, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door een van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder de strekking van deze bepaling.

Verkoop aan andere partijen

Gonesh Mediation en Advies verkoopt informatie niet door aan andere partijen.

Gebruik door andere partijen

De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

Aanpassingen

Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid aan de ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Aan- of afmelden communicatie

Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen verzoeken wij u met ons contact op te nemen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op onze website.

Uitzetten cookies

De meest browsers accepteren automatisch cookies. We wijzen u erop dat u deze automatische acceptatie kunt uitzetten. Ook kunt u een melding aanzetten die u bericht wanneer cookies worden toegepast zodat u per cookie kunt besluiten over acceptatie of afwijzing. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet volledig functioneren of toegankelijk zijn indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. Hiervoor maken we een voorbehoud.

Slotbepalingen

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is Gonesh Mediation en Advies bevoegd tot aanpassing.

Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.

Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.

In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid.

Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.